Články o jednorázových plastech

Vodohospodáři vítají zachování rozsahu návrhu směrnice o jednorázových plastech


Dne 15. 1. 2019 došlo k finální dohodě zástupců Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise na znění nové směrnice o jednorázových plastech, která bude předmětem schvalování v Evropském parlamentu letos na jaře. Pro vodohospodáře je důležité zdůraznění potřeby zajištění ochrany kanalizace pro veřejnou potřebu proti vstupu obtížně rozložitelných produktů či jejich zbytků právě s ohledem na následný přechod na čistírny odpadních vod a zpět do vodního prostředí i vodního cyklu. Došlo také k zachování rozsahu i pro výrobky, které dlouhodobě způsobují problémy s provozem kanalizačních systémů, kterými jsou mimo nalézané hygienické vložky či plastové tyčinky pro čištění uší v poslední době i tzv. vlhčené ubrousky. SOVAK ČR na tuto problematiku dlouhodobě upozorňuje, viz například zde. Nová směrnice zavádí pro výrobce povinnost jednoznačného označení jako výrobků, které nesmí být zneškodňovány kanalizací. K této dohodě došlo jak za přispění oborového sdružení EurEau, kde je SOVAK ČR členem, tak i za podpory českého zastoupení v Radě EU, kterému patří velký dík. Dalšími kroky jsou nyní hlasování ve výboru ENVI v druhé polovině ledna, poté v březnu schválení v plénu Evropského parlamentu a na konec v dubnu finální schválení textu směrnice v Radě EU.

 

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D, MBA, LL.M.
člen představenstva SOVAK ČR

 

 

SOVAK ČR: Toalety nejsou odpadkové koše!


Provozovatelé vodohospodářské infrastruktury čelí vzrůstajícím provozním problémům a dodatečným nákladům na čištění odpadních vod z důvodů zvýšeného výskytu výrobků pro osobní péči ve veřejných kanalizacích. Je pravdou, že výskyt těchto produktů (vatové tyčinky, hygienické vložky, dětské či odličovací ubrousky atd.) není novou záležitostí a provozovatelé se s nimi v různé míře setkávají a vyrovnávají na jednotlivých stupních kanalizací a čistíren odpadních vod již řadu let. V poslední době však někteří výrobci produktů osobní péče uvádějí na trh vlhčené ubrousky jakožto částečnou náhradu toaletního papíru, které lze dle jejich deklarace stejně jako toaletní papír spláchnout do kanalizace. Taktéž někteří výrobci toaletního papíru vyrábějí tento produkt s nosičem (ruličkou), který označují za rozpustitelný a taktéž spláchnutelný.

 

SOVAK ČR upozorňuje, že vlhčené ubrousky způsobují řadu provozních problémů při sběru, čerpání a čištění odpadních vod, významným způsobem zvyšují náklady na servis a údržbu těchto zařízení a v neposlední době mají výrazný negativní vliv na řádné plnění požadavků vyplívajících z příslušných vodoprávních povoleních. Vlhčené ubrousky jsou obvykle vyrobeny z dlouhých vláken netkané celulózy anebo z plastů. Z tohoto důvodu nedochází k jejich úplné dezintegraci, nebo k ní dochází až po delším čase. Vlhčené ubrousky a jiné přípravky pro osobní péči mají tendenci ulpívat v stokové síti v jakýchkoliv záhybech, kříženích či překážkách a vytvářet vysoce odolnou kompaktní masu. Důsledkem je výrazné snížení průtočného profilu kanalizačních sítí, zanášení česlí, ucpávání čerpadel a vyřazení nejrůznějších čidel měřící techniky z činnosti.

 

Provozovatelé se rovněž setkávají i s používáním domácích drtičů odpadů u zákazníků, ovšem kuchyňský odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen s odváděním odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do toků. Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly odváděny odpady, například rozmělněný kuchyňský odpad, který není odpadní vodou ve smyslu § 38 zákona č. 254/2001 Sb.

 

Kuchyňský odpad je podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod kat. č. 20 01 08 jako organický kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Případné vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu je porušením povinností vyplývajících z obou výše citovaných zákonů a také porušením podmínek a limitů kanalizačního řádu příslušného provozovatele a povinností ze zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů. Případné sankce mohou dosáhnout pokuty až ve výši několik mil. korun v závislosti na uplatněném zákoně a osobě pachatele.

 

Podle SOVAK ČR kanalizace pro veřejnou potřebu slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod, ostatní výrobky mají být recyklovány či odstraňovány jako komunální odpad, i když jejich výrobci uvedou na obalu informaci o možnosti jejich spláchnutí do kanalizace. SOVAK ČR vítá další diskuzi nad novými materiály, které by umožnily do budoucna tyto výrobky splachovat společně s odpadní vodou do kanalizace, ovšem výhradně pokud tyto výrobky budou splňovat technické normy, které zajistí jejich neškodnost. Jedním ze základních předpokladů takovýchto výrobků je složení z materiálů, schopných rozpuštění a degradace ve vodním prostředí a neschopných agregace na vodní hladině, bez příměsi plastů či recyklované celulózy.

 

Důsledné dodržování výše uvedených pravidel přispěje ke snížení počtu havarijních situací na stokové síti či jednotlivých stupních čistíren odpadních vod a snížení nákladů spojených s řešením těchto událostí. Rovněž dojde ke zvýšení účinnosti čištění odpadních vod a prodloužení životnosti jednotlivých prvků vodohospodářské infrastruktury.

 

 

Ing. Oldřich Vlasák

ředitel SOVAK ČR